سايت عاشقانه
باورکن آنقدرها هم سخت نیست! فهمیدن اینکه، بعضی ها می آیند که نمانند،نباشند،نبینند... و تو اگر تمامی دنیا را هم به پایشان بریزی آنها تمامی بهانه های دنیا را جمع میکنند تا از بین آنها بهانه ای پیدا کنند که بروند ،دورشوند،که نمانند... پس به دلت بسپار وقتی از خستگی های روزگار پناه بردی به هر کسی لااقل خوب فکر کن ببین، از سر علاقه آمده یا از سر........؟؟ تا دنیایت پر نشود از "دوست داشتن های پر بغض" که دمار از روزگارت در می آورد.

باور كن

چهارشنبه 19 شهريور 1393عکس ‏‎Mansore Makariyan‎‏
باورکن آنقدرها هم سخت نیست!
فهمیدن اینکه،
بعضی ها می آیند که
نمانند،نباشند،نبینند...
و تو اگر تمامی دنیا را هم به پایشان بریزی
آنها تمامی بهانه های دنیا را جمع میکنند
تا از بین آنها بهانه ای پیدا کنند
که بروند ،دورشوند،که نمانند...
پس به دلت بسپار
وقتی از خستگی های روزگار پناه بردی به هر کسی
لااقل خوب فکر کن ببین،
از سر علاقه آمده یا از سر........؟؟
تا دنیایت پر نشود از
"دوست داشتن های پر بغض"
که دمار از روزگارت در می آورد.