سايت عاشقانه
ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻘﺎﻟــﯽ ﻣﺎﺳـــﺖ ﺑﺨﺮﻡ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ ؛ ﺩﯾــﻮﯾــﺴﺘـــﯽ ﺩﺍﺭﯼ؟؟ . . . ﻣﻨﻢ ﺩﺳﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﯾﻪ ﺁﺩﺍﻣــــﺲ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺩﻡ ﮔﻔﺘــﻢ؛ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣــــﻪ

بقالي

چهارشنبه 19 شهريور 1393
ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻘﺎﻟــﯽ ﻣﺎﺳـــﺖ ﺑﺨﺮﻡ
ﺑﻘﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ ؛ ﺩﯾــﻮﯾــﺴﺘـــﯽ ﺩﺍﺭﯼ؟؟
.
.
.
ﻣﻨﻢ ﺩﺳﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﯾﻪ ﺁﺩﺍﻣــــﺲ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺩﻡ
ﮔﻔﺘــﻢ؛ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣــــﻪ
عکس ‏‎Omid Aslani‎‏