سايت عاشقانه
موشي در خانه ي صاحب مزرعه تله موش ديد؛ به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد؛ همه گفتند : تله موش مشکل توست به ما ربطي ندارد؛ ماري در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزيد؛ از مرغ برايش سوپ درست کردند؛ گوسفند را براي عيادت کنندگان سر بريدند؛ گاو را براي مراسم ترحيم کشتند؛ و در اين مدت موش از سوراخ ديوار نگاه مي کرد؛ و به مشکلي که به ديگران ربط نداشت فکر مي کرد gloom

ماجرای موش

یکشنبه 10 خرداد 1394
موشي در خانه ي صاحب مزرعه تله موش ديد؛
به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد؛
همه گفتند : تله موش مشکل توست به ما ربطي ندارد؛
ماري در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزيد؛
از مرغ برايش سوپ درست کردند؛
گوسفند را براي عيادت کنندگان سر بريدند؛
گاو را براي مراسم ترحيم کشتند؛
و در اين مدت موش از سوراخ ديوار نگاه مي کرد؛
و به مشکلي که به ديگران ربط نداشت فکر مي کرد

gloom