سايت عاشقانه
"برای تو می نویسم" شده با قرمزِ احساسِ دلت رنگ شوی؟        شده از فکر کسی داغ کنی،غرق شوی؟ غرق دنیای کسی قلب شوی و به تپیدن افتی؟      شده از دوری او درد کنی،بشکنی و تنگ شوی؟ شده در لحظه دیدار کسی،از تَپشت خسته شوی؟           ناگهان ایست کنی با نفسش شارژ شوی؟ شده احساس کنی از نفس گرم کسی مست شدی؟             مستِ آغوش کسی گریه کنی،اشک شوی؟ شده سوگند…

شده

چهارشنبه 06 خرداد 1394"برای تو می نویسم"
شده با قرمزِ احساسِ دلت رنگ شوی؟
       شده از فکر کسی داغ کنی،غرق شوی؟
غرق دنیای کسی قلب شوی و به تپیدن افتی؟
     شده از دوری او درد کنی،بشکنی و تنگ شوی؟
شده در لحظه دیدار کسی،از تَپشت خسته شوی؟
          ناگهان ایست کنی با نفسش شارژ شوی؟
شده احساس کنی از نفس گرم کسی مست شدی؟
            مستِ آغوش کسی گریه کنی،اشک شوی؟
شده سوگند دهی ثانیه را پیش خداوند بزرگ؛
      ” می شود ثانیه جان، قد بکشی، کند شوی؟ ”
شده گیینس شوی ثبت کنی ثانیه را؟
           روز،از دست کسی نور بگیری وشبش ماه شوی؟
❥عشق من قصه چرا؟ راست بگو؛
شده از حس دلم، لحظه ای آگاه شوی❥؟؟؟؟