سايت عاشقانه
عشق مثل رومی سرخ رنگ و زیبا عشق مثل پیاز پیچیده وگریه آور عشق مثل مرچ با وفا وتند خلاصه عشق یعنی یگ سلاته تند وبا مزه.