سايت عاشقانه
دنيا به من ياد داد دورے کسے كه دوستش دارم تحمل کنم اما وفا یاد داد کسے را که دوستش دارم هرگز فراموش نکنم ! @@@ @@@@@